Wspólnota Sióstr w Podgórkach służy osobom przewlekle chorym w DPS-ie położonym w zacisznym miejscu w Podgórkach Tynieckich.

Dom Pomocy Społecznej w Podgórkach Tynieckich jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Prowincja Krakowska.

Jest to placówka niepubliczna, w której osoby przewlekle somatycznie chore korzystają z opieki lekarskiej, rehabilitacji, opieki duchowej. Placówka posiada 50 miejsc.

Decyzja o przyznaniu miejsca w Domu następuje na drodze wywiadu środowiskowego pracowników  MOPS i decyzji MOPS.

Adres:  ul. Podgórki Tynieckie 96, 30-398 Kraków
E-Mail: dps.krakow.podgorki@sluzebniczkikr.pl
Telefon:  +48 (12) 267 5055
Dyrektor: s. Agata Komisarczyk

Więcej informacji na stronie: dpspodgorki.pl


Nasza placówka realizuje grant  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  i pracowników Domu Pomocy Społecznej  Sióstr Służebniczek NMP NP w Krakowie przy ul. Podgórki Tynieckie 96 w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi  100 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 30.11.2020 r.

W wyniku realizacji grantu zostanie zwiększone wyposażenie pracowników DPS w środki ochrony indywidualnej, co w konsekwencji poprawi bezpieczeństwo pracowników oraz mieszkańców związane z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Ponadto doposażenie DPS w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami, pozwoli na zmniejszenie lub zniwelowanie zagrożenia chorobowego.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Krakowie przy ul. Podgórki Tynieckie 96  otrzymał dofinansowanie zadania z budżetu państwa w roku 2019 w ramach dotacji budżetowej ,, DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ’’

Nazwa zadania ,, UTRZYMANIE STANDARDU W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ POPRZEZ REALIZACJĘ PRAC INWESTYCYJNYCH, REMONTOWYCH I ZAKUP WYPOSAŻENIA’’

Wartość  dofinansowania wyniosła 84.000zł

W wyniku realizacji dofinansowania przeprowadzono generalny  remont 3 pokoi z łazienkami  dla mieszkańców oraz zakupiono 2 podnośniki ścienne LUNA do transportu  mieszkańców niepełnosprawnych.

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Krakowie przy ul. Podgórki Tynieckie 96  otrzymał dofinansowanie  z budżetu państwa w roku 2021 w formie dotacji celowej przeznaczonej na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez dom pomocy społecznej oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

Całkowita wartość dotacji  – 895 701 zł.

Wartość  dofinansowania dla DPS wyniosła 26 500 zł i została przeznaczona na wsparcie pracowników w celu zachowania ciągłości usług oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla mieszkańców i personelu.